سه سال گارانتی بدون قیدو شرط

یكایك مشتریان تصفیه آب پاسارگاد شیخ هادی ، به محض پیوستن به خانواده AQUALIFE، پس از خریداری دستگاه ، كارت ضمانتی را دریافت می كنند . این كارت شامل سه قسمت است كه قسمت اول آن نزد مشتری باقی می ماند. قسمت دوم نزد نماینده شركت و قسمت سوم كه حاوی مشخصات مشتری است توسط نماینده فروش به دفتر مركزی شركت در قم ارسال می شود.